پروژه های جاری


پروژه های جاری

نظارت بر اجرای عملیات آزادراه اصفهان – شیراز قطعه اول به طول
نظارت بر اجرای عملیات آزادراه اصفهان – شیراز قطعه دوم به طول
نظارت بر اجرای عملیات آزادراه اصفهان – شیراز قطعه سوم  به طول
طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی پل 214 آزادراه   اصفهان –شیراز قطعه هفتم
نظارت بر عملیات اجرایی آزادراه تهران – شمال قطعه E
طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی آزادراه تهران – شمال قطعه F
طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی آزادراه تهران -   شمال (اتصال منطقه 1 و 2)
طراحی آزادراه تهران – شمال منطقه 2
نظارت بر عملیات اجرایی آزادراه تهران – شمال قطعه A2
نظارت بر عملیات اجرایی پایدارسازی ترانشه های   آزادراه تهران – شمال منطقه 4
طراحی و مطالعات تفصیلی آزادراه تبریز – مرند - صوفیان
نظارت بر عملیات اجرایی آزادراه تبریز – مرند (منطقه 1)
طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی آزادراه مشهد – چناران
طراحی و مطالعات آزادراه مراغه – هشترود
نظارت بر عملیات اجرایی آزادراه مراغه – هشترود قطعه 1/الف
نظارت بر عملیات اجرایی آزادراه مراغه – هشترود قطعه ب
نظارت بر عملیات اجرایی آزادراه مراغه – هشترود قطعه 2
نظارت بر عملیات اجرایی آزادراه مراغه – هشترود قطعه 3
نظارت بر عملیات اجرایی آزادراه مراغه – هشترود قطعه 4 و 5
نظارت بر عملیات اجرایی آماده سازی و محوطه سازی   فاز 11 شهر جدید پردیس 
طراحی و نظارت بر عملیات اجرایی اتصال راه آهن   مجتمع فولاد سبزوار
نظارت بر عملیات اجرایی اتصال راه آهن جهرم به   شبکه ریلی
نظارت بر اجرای عملیات محور دشت آزادگان
نظارت بر اجرای عملیات راهسازی استان فارس
نظارت بر عملیات اجرایی راهداری استان فارس
انجام مطالعات آزادراه قم – سلفچگان -  اراک
نظارت بر احداث محور ایلام – حمیل
نظارت بر اجرای محور حمیل - کرماشاه