معرفی شرکت

مهندسین مشاور فرادید در بهمن ماه سال ۱۳۶۰ براساس آئیننامه و دستورالعملهای سازمان برنامه و بودجه وقت و با هدف ارائه خدمات فنی و مهندسی به میهن عزیز اسلامی تشکیل گردید . در ابتدا تشکلی از مهندسین و متخصصین

با تجربه و با سابقه، پایهگذار این شرکت گردیدند و به تدریج نسبت به بکارگیری جوانان متخصص و آشنا به علم روز اقدام شد بطوریکه در حال حاضر انجام فعالیتهای فنی و مهندسی را تلفیقی از جوانان تحصیلکرده و مدیران با تجربه بعهده دارند .

مهندسین مشاور فرادید عهدهدار خدمات فنی و مهندسی در زمینه طرح های آزادراهی، بزرگراهها، راههای اصلی و فرعی و راه های روستایی، راه آهن، مترو، سازه پل ها، تونل ها و ابنیه فنی خاص، تقاطعهای همسطح و غیرهمسطح بوده

است که این خدمات مشتمل بر موارد به شرح زیر می باشند :

- مطالعات طرح های مقدماتی و امکان سنجی پروژه های عمرانی

- (مطالعات طرح نهای ) انجام مطالعات، تهیه دفترچه محاسبات، تهیه نقشه ها، مشخصات و جزئیات اجرایی، برآورد هزینه های اجرایی و تهیه اسناد و مدارک و برگزاری مناقصات

- خدمات مدیریت طرح و عامل چهارم

- نظارت بر اجرای عملیات و ارائه خدمات QAو QC و دیگر موارد

- مشارکت در بخش مهندسی پروژه های EPCF و EPC

- ارائه خدمات مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

این شرکت با بیش از ربع قرن تجربه در زمینه فنی و مهندسی دارای رتبه ۱ در گروه راه وترابری و رتبه ۲ در گروه راه آهن و گواهینامه انجام خدمات مدیریت طرح میباشد و با دراختیار داشتن گواهینامه های بین المللی مانند ایزو ۹۰۰۱،

گواهینامه سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و همچنین سیستمهای سخت افزاری   و نرمافزارهای پیشرفته همکاری سازنده ای   با شرکت های   مهندسی در کشور کانادا و چندین شرکت مشاور اروپایی داشته است . کادر

مهندسی این مشاور شامل : گروههای مطالعاتی، طراحی مسیر راه و راه آهن ، طراحی روسازی راه، مهندسی ترافیک، طراحی پلو تونل و سازه ابنیه های فنی خاص ، ژِئوتکنیک و زمینشناسی، پیمان و امور قراردادها، مدیریت پروژه های

نظارتی و مشارکتی ، کنترل پروژه و خدمات پدید آوری میباشد .

چارت سازمانی

 

اعضاء هیئت مدیره

 

آقای مهندس محمد قاسم پورتقی به شماره ملی 2279586614 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره.

آقای مهندس محمد جواد پورتقی به شماره ملی 0063672537 به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره.

آقای مهندس حمید رضا پورتقی به شماره ملی 0078380073 به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره.

 

 

 

 

 

 

 

 


امکانات و تجهیزات

تجهیزات فنی و اداری

کامپیوتر :   70 دستگاه.

نوت بوک :10 دستگاه.

پلاتر :1 دستگاه.

پرینتر رنگی (A3 ) : یک دستگاه.

پرینتر (A4 ) : ده دستگاه.

اسکنر : دو دستگاه.

کپی (A3 ) : دو دستگاه.

دور نگار (fax ) : دو دستگاه.

جی پی اس (GPS ) :دو دستگاه.

دوربین فیلمبرداری: یک دستگاه.

دوربین عکاسی: دو دستگاه.

 

امکانات نرم افزاری


نرم افزار های تخصصی مسیر

Auto Cad Land Desktop  ترسیم پلان طرح هندسی و تهیه پروفیلهای طولی و عرضی

CSDP  تهیه پروفیلهای طولی و عرضی مسیر به همراه محاسبه احجام عملیات خاکی و روسازی

CSDP MAP تهیه نقشه های توپوگرافی و طراحی هندسی مسیر بر روی پلانها و تهیه پروفیلهای طولی و عرضی

SDR MAP  تهیه نقشه های توپوگرافی و تهیه نیمرخ های طولی و عرضی

AutoCad Civil 3D  نرم افزار تخصصی طرح هندسی راه و محاسبه احجام عملیات خاکی

نرم افزار های تخصصی ترافیک

AIMSUN  شبیه سازی و برنامه ریزی شبکه های حمل و نقل شهری

PASSERI برآوردهای ترافیکی یک مسیر اصلی که دارای چندین تقاطع می باشد

SOAP  برآوردهای ترافیکی یک تقاطع

TRAF-NET-SIM  شبیه سازی و برنامه ریزی شبکه های حمل و نقل شهری

TRANSYT-7F  شبیه سازی برنامه ریزی به روش موج سبز در شبکه حمل و نقل

نرم افزارهای تخصصی پل

ALLPILE  آنالیز ظرفیت باربری شمع ها

ANASYS تحلیلهای غیر خطی و دینامیکی و مدلسازی انواع المانهای سازه ای

CsiCol  تحلیل و طراحی انواع سازه و پی

DRIVEN   تحلیل و طراحی انواع شمع های کوبیدنی

ETABS  تحلیل و طراحی انواع سازه و پی

FLORIDA PIER   طراحی و آنالیز پایه پلها شامل بتون، سر شمع و شمع

PCACOL  تحلیل و طراحی مقاطع فشاری و خمشی

PGSUPER  تحلیل و طراحی تیرهای پیش تنیده

RISA 3D آنالیز انواع سازه با قابلیتهای بسیار بالا

SAFE  طراحی انواع شالوده ها و دالها

SAP طراحی انواع سازه های بتونی و فولادی در حالت استاتیکی و دینامیکی

SECTION BUILDER  تحلیل و طراحی انواع سازه و پی

SAAD PRO طراحی انواع سازه های بتنی و فولادی و مخازن و پوسته ها

STARAP نرم افزار گرافیکی با قابلیت تحلیل و طراحی قوی سازه

SUPER LOG  محاسبات تنش ها و تغییر شکلهای سازه های زیر زمینی

UPERS  طراحی پایداری حفاری ها

نرم افزارهای تخصصی تونل

3-DEC نرم افزار جامع مکانیک خاک و سنگ سه بعدی- محیط های ناپیوسته

FLAC 2D نرم افزار جامع مکانیک خاک و سنگ دو بعدی – محیط های نا پیوسته

FLAC 3D نرم افزار جامع مکانیک خاک و سنگ سه بعدی- محیط های پیوسته

FLAC SLOPE طراحی شیروانی ها با روش عددی

GEOSLOPE مجموعه جامع طراحی حفریات سطحی در خاک و سنگ

PHSES پایداری فضاهای زیر زمینی با استفاده هاز معیار هوک براون و برسی اندرواکنش سنگ دوزها و محیط اطراف

PFC 2D نرم افزار جامع مکانیک خاک و سنگ دو بعدی

PEC 3D  نرم افزار جامع مکانیک خاک و سنگ سه بعدی

ROCLAB تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ در تونل ها و ترانشه ها

ROCSCIENCE,SWEDGE,UNWEDGE,PHASE2, ROCLUB  مجموعه نرم افزار جامع طراحی فضای زیر زمینی و حفریات سنگی در خاک و سنگ

UDEC  نرم مافزار جامع مکانیک خاک و سنگ دو بعدی- محیطهای ناپیوسته

UNWEDGE  بررسی بزرگترین گوهای قابل تشکیل در تونل

XSTABLE  تحلیل  پایداری شیروانی ها

نرم افزارهای تخصصی هیدرولیک

EASYFIT  نرم افزار آماری به منظور ایجاد روابط همبستگی بین دو سری آماری

FLOW-PRO  تحلیل هیدرولیکی جریان روباز مقاطع مقاطع مختلف (اساس محاسبات معادله مانینگ)

FLUNET تحلیل هیدرولیکی سه بعدی جریان در حالت ماندگار و غیر ماندگار

GAMBIT مدل سازی مقطع جریان به منظور استفاده در نرم افزار

HEC-HMS شبیه سازی فرایند بارندگی – رواناب حوضه آبریز و ترسیم هیدرو گراف و تحلیل رودخانه ها

IRANRAIN  تعیین منحنی های شدت-مدت و فراوانی میزان باران در سراسر کشور

SMADA انجام تحلیل آماری-ایجاد و روابط همبستگی بین دوسری آماری، رسم هیدروگراف

STORM CAD  طراحی شبکه های آبهای سطحی

SWMN  مدیریت و طراحی شبکه های آبهای سطحی

WMS بستن حوضه های آبریز درون شهری و برون شهری، محاسبه دبی به روشهای مختلف

نرم افزار های تخصصی کنترل پروژه

MICROSOPT PROJECT  نظارت و راه بری پروژه ها در مراحل طراحی و اجرا

PRIMAVERA نظارت و راه و بری پروژه ها در مراحل طراحی و اجرا

نرم افزارهای تخصصی نقشه کشی

َAutodesk AUTO CAD

MICRO STATION

PHOTO SHOP

COREL DRAW

3D MAX STUDIO

FREE HAND

نرم افزار تخصصی مالی

نرم افزار همکاران سیستم  حسابرسی مالی و پرداخت حقوق و دستمزد

نرم افزارهای تخصصی اداری

MS OFFICE   تهیه گزارشات فنی، تهیه فرمهای تخصصی و تایپ مکاتبات اداری

افراد کلیدی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

رشته تحصیلی

1

امیر گلشنی

معاونت اجرایی

کارشناسی ارشد

راه وترابری

2

شهاب فلاح

مدیر طراحی مسیر

دکتری

عمران-خاک و پی

3

سید جلال خالقی

کارشناس

دکتری

عمران

4

سید محسن حسینی

مدیر بخش راه آهن

دکتری

مهندسی عمران

5

حسن فضایلی

مدیرپروژه

دکتری

مهندسی عمران

6

حمید جلوداریان

مدیر بخش سازه

کارشناسی ارشد

مهندسی سازه

7

محمد سعیدضرابیان

کارشناس طراحی سازه

کارشناس ارشد

مهندسی عمران

8

حمید رضا پورتقی

نایب رئیس هیئت مدیره

کارشناس ارشد

مهندسی عمران

9

ربابه تقوی فر

مدیر پیمان و رسیدگی

کارشناس

مهندسی عمران – آب

10

مانی بزازان

کارشناس طراحی مسیر

کارشناس

مهندسی عمران

11

مهدی پور اصغر

مدیرپروژه

کارشناس

مهندسی عمران

12

سمیرا یاری

کارشناس پیمان و رسیدگی

کارشناس

عمران

13

امیر بهادر گودرزی

مدیرپروژه

کارشناس

مهندسی عمران

14

سید شاهرخ حسینی

مدیر پروژه

کارشناس

راه و ابنیه

15

سهیل حریری

کارشناس کنترل پروژه

کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع

16

شیرین گلستانی

کارشناس

لیسانس

حقوق

17

جواد حاجیان

کارشناس

دکتری

زمین شناسی

18

افشین شادرو

کارشناس

کارشناس ارشد

معماری

19

سید محمد وزیری بزرگ

کارشناس

کارشناس ارشد

راه و ساختمان

20

علی گلستانی

کارشناس طراحی مسیر

دانشجوی کارشناسی ارشد

مدیریت ساخت

21

ضیاء الدین تقوی

مدیرپروژه

کارشناس

مهندسی عمران

22

حسام آریایی پور

کارشناس کنترل پروژه

کارشناس

مهندسی کامپیوتر

23

فاطمه پهلوان زاده

مسئول کنترل پروژه راه آهن

کارشناس

مدیریت صنعتی

24

شاهرخ اعظمی

کارشناس طراحی مسیر

دانشجوی کارشناسی ارشد

عمران- راه و ترابری

25

رضا اسفندیاری

کارشناس راه آهن

کارشناس ارشد

مهندسی عمران

26

رزوبه فیروزکوهی

کارشناس

کارشناسی ارشد

عمران- راه و ترابری

27

مصطفی تیزمقدم

کارشناس      

دکتری

محیط زیست

28

هدی کمانی

کارشناس طراحی مسیر

کارشناس

مهندسی عمران

29

سهیلا صیاد

کارشناس راه آهن

کارشناسی ارشد

عمران- راه و ترابری

30

مهدی پشتکوهی

کارشناس طراحی مسیر

کارشناس ارشد

عمران- راه و ترابری